Drap, vold og NRK.no

Dagsrevyensnippet

Prioriteringen av draps- og ulykkesstoff har vært heftig debattert i avisspaltene.

NRK gir stoff om ulykker og kriminalitet høy prioritering på nett. Hele 41% av toppsakene faller inn under en av disse to kategoriene.

  – Bare drap, vold og ulykker!

Journalist, kommentator og mediekritiker Sven Egil Omdal publiserte lørdag den 5. oktober en kommentar med tittelen “Her er Drapsrevyen”. Her påsto Omdal at Dagsrevyen i all hovedsak presenterer et fordreid virkelighetsbilde, hvor følgende fenomener vies alt for mye oppmerksomhet:

  • Drap
  • Vold og voldskriminalitet
  • Ulykker

Omdals hovedsynspunkt er at NRK kjører opp sjokkerende og oppsiktsvekkende saker fordi dette “selger” – altså tiltrekker seg flere seere. Videre hevder han at NRK bør holde seg for gode til dette, siden de slett ikke er en løssalgsavis med behov for å presentere nyheter på en mest mulig salgbar måte, men en allmennkringkaster. Dette betyr at de har et visst oppdrag, som formulert i NRK-plakaten.  NRK burde derfor i større grad “bidra fremme den offentlige samtalen og medvirke til at hele befolkningen får tilstrekkelig informasjon til å kunne være aktivt med i demokratiske prosesser” fremfor å rykke ut i stor skala hver gang det skjer et drap, eller som Omdal selv formulerer det: “legge seg på hjul etter hver eneste politibil som passerer Marienlyst”.

Videre hevder Omdal at følgende typer nyhetssaker får for lite plass i Dagsrevyen:

  • Kulturliv
  • Næringsliv
  • Forskning

En forvrengt virkelighet?

Omdal hevder altså at NRK presenterer et forvrengt virkelighetsbilde, nettopp fordi det er relativt få drap og alvorlige voldshandlinger i Norge. Dermed bør en ikke vie slike hendelser så mye oppmerksomhet, selv om det kanskje “selger” godt. Grunnen er at dette stoffet fortrenger annet viktig stoff, som saker om utenrikspolitikk, kultur, næringsliv og forskning. Det er også andre grunner til å bli bekymret, dersom det er tilfelle at NRK Dagsrevyen, som er en av kanalens mest sette fjernsynsprogram gir oss et inntrykk av at vi lever i et utrygt land. Dersom et slikt feilaktig bilde gjør seg gjeldende i politiske programmer, kan man ende opp med å gjøre viktige beslutninger på helt feil grunnlag.

Et dypt uenig NRK

Per Arne Kalbakk, nyhetsdirektør i NRK – er ikke enig i Omdals vurderinger. Kalbakk hevder i sitt motsvar at mengden krimstoff er en “bevisst satsning” fra NRKs side:

– Målet med dette har ikke vært å få mer krimstoff inn i sendingene, men å bli bedre i vår deknin og sette enkeltsaker inn i en sammenheng i større grad enn før, hevder han.

I samme innlegg er Kalbakk også dypt uenig i Omdals analysemetode. Man må også ta hensyn til såkalte “headlines”, hevder han. Selv om et innslag blir sendt som nummer 22 i sendingen, kan det fortsatt ha en prominent plassering, fordi saken kan bli kjørt opp som en av få “overskriftssaker” i starten av sendingen. Dette kan på mange måter sammenlignes med avisenes forsider. Videre hevder Kalbakk at det er rikelig med kultur og utenriksstoff. Han imøtegår ikke Omdals bekymringer for næringslivs- og forskningsjournalistikk.

Hva med NRK.no ?

Utvekslingen mellom Omdal og Kalbakk gir et godt utgangspunkt for en rask analyse av det foreløpige tallmaterialet fra undersøkelsen av NRK.no, som for tiden gjennomføres av MONC. Hvordan står det til med forholdet mellom drap, ulykker og kriminalsaker her?  Omdals påstander og Kalbakks forsvar gir noen spørsmål som denne undersøkelsen kan gi svar på:

  • Hvor mye krimstoff og ulykkesstoff finner man på nrk.no – og hvordan er det prioritert?
  • Hvor mye kulturstoff, næringslivsstoff, og forskningsstoff finner man på nrk.no – og hvordan er det prioritert?

Forside og innside

MONC undersøker både de sakene som er synlige på forsiden til nrk.no, så vel som innsiden – altså også saker som blir produsert, men som ikke havner på forsiden. Siden Kalbakk mente at “headlines” var viktig, gir det mening å bruke tall fra forsideanalysen av nrk.no for å ettergå påstandene i diskusjonen. Videre bør man se på hvilken type saker som får høy prioritering – altså blir plassert høyt oppe på nettsiden, på et svært synlig sted.   Dersom Omdals tese stemmer, bør man både se en høy prosentandel stoff om ulykker, mord og voldskriminalitet i topp-plasseringen.

Blålys

Dersom en slår sammen de to kategoriene “kriminalitet” og “ulykker”, og deretter tar hensyn til nyhetsdirektørens påstander om viktigheten av prominente headline-plasseringer – viser det seg at hele 42 % av alle nrk.no sine hovedsaker handler om enten kriminalitet eller ulykker. Foreløpige tall bekrefter altså Drapsrevyen-hypotesen sett i sammenheng med nyhetsdekningen på nett. Tallet er noe lavere for de sakene som kommer rett under hovedsaken, med en ganske stabil mengde på rundt 30% for plasseringene #2, #3, #4 og #5.

 Kultur, næring og forskning?

Når det kommer til kulturstoff, næringslivstoff og forskningsstoff, kan det være nyttig å se på følgende figur, som viser en foreløpig fordeling mellom de de ulike stoffområdene. Legg merke til at disse tallene ikke er vektet med hensyn til plassering på siden, men inkluderer de 20 første sakene som til enhver tid er synlig på nrk.no.

Snip of snips

Fordeling av stoff på NRK.no sin forside (Foreløpige tall fra MONC-prosjektet)

Som det fremgår av de foreløpige tallene i diagammet ovenfor, tilbyr nrk.no på sine forsider svært lite stoff om økonomi (4%) og vitenskap (3%), sammenlignet med andre stofftyper. Når det gjelder kulturliv derimot, ser det litt bedre ut: 16 % av forsidestoffet faller inn under denne kategorien. Ser en utelukkende på kulturstoffet, består dette blant annet av 35% populærkultur, og 18% egenpromotering. Med andre ord gir dette materialet en mild støtte til Omdals påstander om at NRK “gir en Schrödingers katt i forskningen”, og underprioriterer f.eks økonomi. Påstanden om at kulturlivet ikke er representert, syner imidlertid å ikke gjelde for nrk.no.

Følg med videre

MONC-gruppen er nå i full gang med å kode resten av dataene fra nrk.no. Videre analyser vil gi mer presise tall, og nye spennende resultater. Følg med videre!