NRKs kulturtilbud på nett

Som del av NRK-prosjektet har MONC analysert kulturnyhetene på forsiden NRK.no og på nettstedets ”innside” – det vil si alt stoffet NRK produserer, men som ikke nødvendigvis havner på forsiden. Analysen er basert på et representativt utvalg dager gjennom 12 måneder i 2009 og 2013. Analysen fra 2009 var basert på 10 dager, mens 2013-undersøkelsen inneholder 12 dager (på grunn av ekstra ressurser) – en mandag fra januar, en tirsdag fra februar, en onsdag fra mars osv. Analysen er basert på et kodeskjema bestående av rundt 60 enkeltkategorier som senere er slått sammen til ni hovedkategorier for innhold, hvor kultur er en av kategoriene. Kodingen er foretatt av våre eksellente vitenskapelige assistenter, med en oppnådd reliabilitets-score (Cohens Kappa) på .75/79% i 2009 og .79/82% i 2013 (se Neuendorf 2002).

Ettersom kultur utgjør den største innholdskategorien i analysen, både i 2009 og i 2013, presenterer vi her noen av funnene omkring kulturnyheter på NRKs nettsider. Analysen må regnes som work-in-progress.

Hva er hva?

Under kan du lese hvordan kultur-kategoriene er definert i kodeboken. Alle eksempeloverskriftene under hver kategori er ekte, og er hentet fra NRK.nos dekning i 2013.

Kunst og høykultur
Nyheter om kunstverden, som opera, teater, litteratur, symfonien, festspillene, folkemusikken etc. Inkluderer litteratur som ikke er av typen kiosk.

Eksempel på høykultursaker:

Populærkultur
Nyheter om populærkultur, som musikkindustrien, spillindustrien, filmindustrien og anmeldelser av disse, kjendisstoff, tegneserier, dansebandkultur og kiosklitteratur.

Eksempel på popkultursaker:

Kuriositeter
Kuriositeter og ”andre nyheter”, saker av oppsiktsvekkende karakter, for eksempel ”elg brøt seg inn i butikk”, ”ekorn på vannski” og Obamas nye hund.

Eksempel på kuriosa-saker:

Kongehus
Nyheter om den norske eller andre kongefamilier.

Eksempel på kongehus:

Markeringer, tidsspesifikke saker/ historiske hendelser
Saker som dekkes fordi det er tidsrelevant i forhold til dato, måned eller sesong, som jubileer eller markeringer.

Eksempel på markeringer:

Disse sakene kodes som kultur fordi historiske hendelser har et klart kulturelt tilsnitt. Movember-saker ville for eksempel komme under denne kategorien.

Media
Saker som omhandler mediene som kultur- og samfunnsinstitusjoner, også reklame og PR.

Eksempel på mediesaker:

Egenpromotering
Saker som promoterer NRKs eget innhold, profiler eller programtilbud.

Eksempler på egenpromotering:

Resultater

Det har vært en liten økning i kulturstoffet på forsiden fra 2009 til 2013, og jevnt over er kultur den største enkeltkategorien på forsiden. Dette er relativt sammenlignbart med andre nyhetstilbydere i markedet (særlig papiraviser), hvor kultur og sport ofte utgjør de største kategoriene. Dette er gjerne fordi kultur- og sportsavdelingene i norske nyhetshus er stabile enheter med jevn produksjon.

Kultur utgjør også en økende andel av utenriksstoffet på forsiden (34% av forsidestoffet i 2013 er utenrikssaker, mot 32% i 2009). Utenriks har økt fra 18% kultur i 2009 til 25% i 2013. Her er det mest populærkultur.

Her er en detaljert oversikt over kulturstoffet på forsiden:

Populærkultur er en stabil forsidekategori, mens det har vært en sterk reduksjon av kuriosasaker. Markeringer består her for det meste av saker som omhandler Mandelas død. Kategorien ”annet” fanget opp litt for mange av sakene i 2009-kodingen (18%). Derfor opprettet vi en ny kategori ”egenpromotering” i 2013-kodingen, som fanger opp mye av dette ”annet”-innholdet. Egenpromotering er ofte direktehenvisninger til TV-programmer, eller livestreaming av sport eller nyheter. Slik sett kan disse sakene bidra til en skjev forøkning av andelen ”kultur” i utvalget, ettersom for eksempel direkteoverføringer av rettsaker eller vintersport da havner i ”feil” kategori (altså kultur, og ikke krim eller sport). Dette utgjør en svakhet i kodingen, ettersom kodeskjemaet består av gjensidig utelukkende kategorier (man kan kun velge én tematisk kategori). Analysen er designet for å reflektere hovedinnhold, og koderne er trent til å tenke på hva publikum får inntrykk av når de besøker siden. Samtidig har det vært et mål å kartlegge i hvilken grad NRK bruker nettet til å ”promotere” eget, audiovisuelt, innhold (i henhold til vedtekter om NRKs bruk av flere plattformer). Ettersom NRK er en kulturprodusent, havner da henvisning til egen innholdsproduksjon under ”egenpromotering”. Men det kan selvsagt diskuteres om dette er den beste operasjonaliseringen.

Innsiden” refererer til innhold bak forsiden. Det er gjerne produsert av NRKs distriktskontorer eller divisjoner (som NRK Kultur). Som Figur 3 viser har kulturandelen på innsiden blitt redusert fra 20% i 2009 til 8% i 2013. Grunnen til dette har vi ikke noen klar forklaring på, men det kan altså se ut som det kommer mindre kulturstoff fra distriktskontorene i 2013 enn i 2009.

En detalj om datainnsamling kan være med på å forklare hvorfor det er mer kulturstoff på forsiden enn på innsiden. På forsiden publiseres en god del saker fra P3-redaksjonen. Disse er ikke tatt med i innsidestoffet. Ettersom vårt formål har vært å undersøke NRKs nyhetsinnhold på nett, har vi ikke tatt med domenet ”p3” i innside-utvalget, også ettersom P3 publiserer med andre tekniske løsninger enn hovedplattformen. Som Figur 3 viser er det en økning av krim og ulykker i 2013. Dette har å gjøre med nyhetstjenesten NRK Alfa, som primært publiserer raske hendelsesnyheter (dette er også grunnen til at det er flere saker i 2013-materialet).

I 2013 er det flere saker fra det høykulturelle feltet på innsiden, og en reduksjon av populærkulturelt stoff produsert av distriktene og divisjonene. Nedgangen av kuriosastoffet på forsiden reflekteres også på innsiden. Markeringer her utgjør igjen mye Mandela-stoff (datagrunnlaget består av tilfeldig utvalgte datoer, noe som gjør at man av og til får veldig store enkelthendelser). Det som var kodet som ”annet” i 2009 utgjorde for det meste egenpromotering, noe som har økt i 2013. Her er det mye sportssendinger og nyhetssendinger fra distriktene.

Kilder:

Neuendorf, Kimberly A. 2002. The Content Analysis Guidebook, Thousand Oaks: Sage.